ร่วมงานกับเรา

บริษัท ซันไรส์แดรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแบบครบวงจร ประกอบด้วยฟาร์มโคนม, โรงงานแปรรูปและศูนย์กระจายสินค้า ผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นมและครีมได้แก่ นมพาสเจอไรส์, วิปปิ้งครีม, ครีมเปรี้ยว และ ค้อตเตจชีส คุณภาพเกรดพรีเมี่ยมภายใต้ยี่ห้อ “ออลลี่” และ โยเกิร์ตรสธรรมชาติ คุณภาพเกรดพรีเมี่ยม ภายใต้ยี่ห้อ "โยลิดา"
สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่ 289 หมู่ 15 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 30340 มีต้องการรับสมัครพนักงาน
เพื่อรองรับการทำงานของบริษัท ที่กำลังเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

จึงเปิดรับสมัครพนักงาน(ด่วน) ในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ผู้จัดการฟาร์ม

ผู้จัดการฟาร์ม
คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีความรับผิดชอบและมีภาวะการเป็นผู้นำ จัดการงานและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้

คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • 1. มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในตำแหน่งผู้บริหาร ในฟาร์มโคนมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดลอมเขตร้อน
 • 2. วุฒิการศึกษาระับวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์การเลี้ยงโคนม /หรือโคนมในระดับฟาร์ม
 • 3. พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ดี และมีทักษะที่ดีในภาษาอังกฤษ
 • 4. มีทักษะและความสามารถในการเป็นผู้นำ การประสานงาน และจูงใจพนักงานในระดับปฏิบัติการ
 • 5. มีทักษะในการวางแผนการทำงานทั้งหมดภายในฟาร์ม รวมถึงการจัดตารางเวลาการทำงานของพนักงาน
 • 6. มีทักษะเฉพาะและความรู้ดังนี้
 • - โปรแกรมระบบการจัดการโคนม
 • - ระบบการให้อาหารและสูตร TMR
 • - มีความรู้ความเข้าใจในการทำ A.I (Artificial Insemination)
 • - โรคเต้านมอักเสบและการป้องกันโรคอื่นๆ
 • - มีความเข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์การเปิดปัญหาของกีบและขาของโคนม รวมถึงการตัดแต่งกีบ
 • - การควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบ
 • - งานเครื่องจักรการเกษตรและ PM
 • - การผลิตและการเก็บรักษาพืชไร่สำหรับโคนม
 • - ระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม GAP

เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างของบริษัท หรือ ตามตกลง

  • หน้าที่รับผิดชอบ
   • 1. ทำงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่เป้าหมายในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพการผลิตน้ำนมดิบของฟาร์มโคนมให้ได้มากที่สุด
   • 2. เป็นผู้นำ จูงใจ และดูแลทีมงานฟาร์มโคนมของริษัท ทุกหน่วยงาน
   • - การรีดนม
   • - การดูแลสุขภาพโคนม และการผสมเทียม
   • - งานไร่ และการผลิตอาหารหยาบ
   • - การสุขาภิบาลโคนม
   • 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยสนับสนุนการทำงานของบริษัทฯ
   • - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
   • - ฝ่ายประกันคุณภาพ
   • - งานจัดซื้อและควบคุมสต็อค
   • - งานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
   • 4. ทำงานร่วมกับผู้จัดการปฏิบัติการในการกำหนด KPIs ของทุกหน่วยงานภายในฟาร์มโคนมและทำงานร่วมกับพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
   • 5. ตรวจสอบและควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานของฟาร์ม
   • 6. จัดทำรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของฟาร์มเป็นประจำและรายงานต่อผู้จัดการปฏิบัติการของบริษัท

   สวัสดิการ
   • ประกันสังคม
   • ชุดฟอร์มพนักงาน
   • ห้องพักพนักงานฟรี
   • ปรับเงินประจำปี
   • โบนัสประจำปี
   • เงินพิเศษ
   • งานเลี้ยงประจำปี
   • อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

   • สนใจติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
    • คุณรุ่งทิวา
    • โทร : 044-009955 , 093-3294022
    • อีเมล์ : admin@sunrisedairy.co.th

ผู้ช่วยผู้จัดการปฏิบัติการ

ผู้ช่วยผู้จัดการปฏิบัติการ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 35-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35-40 ปี
 • 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่งบริหารงาน เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารหรือเกษตร
 • 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 4. สามารถปรับตัวให้เข้ากับลักษณะงานที่แตกต่างกันได้
 • 5. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 6. มีทักษะในการวางแผนการทำงานและการทำงานเป็นทีม
 • 7. สามารถทำงานภายในสภาพแวกล้อมที่กดดันได้
 • 8. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

 • เงินเดือน
  • ตามโครงสร้างของบริษัท หรือ ตามตกลง

   • หน้าที่รับผิดชอบ
    • 1. มีความเป็นผู้นำ สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นและผลักดันเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    • 2. สนับสนุนการทำงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่นฝ่ายวางแผน, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง, ฝ่ายผลิตและฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น
    • 3. ดูแลปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้า เช่น อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และปริมาณวัตถุดิบ เป็นต้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
    • 4. วางแผนและควบคุมการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพ, ปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นในการผลิตถ้าจำเป็น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับต้นทุนในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด
    • 5. ทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา ในส่วนของการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPIs) ของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงรายงานความคืบหน้าของการทำงานต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน
    • 6. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในส่วนของระบบคุณภาพ (GMP, HACCP และ GAP)

    สวัสดิการ
    • ประกันสังคม
    • ชุดฟอร์มพนักงาน
    • ห้องพักพนักงาน
    • ปรับเงินประจำปี
    • โบนัสประจำปี
    • เงินพิเศษ
    • งานเลี้ยงประจำปี
    • อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

    • สนใจสมัคร หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     • คุณรุ่งทิวา ไทยมณี
     • โทร : 044-009955 , 093-3294022
     • อีเมล์ : admin@sunrisedairy.co.th

หัวหน้างานบัญชีต้นทุนและควบคุมสต็อค

หัวหน้างานบัญชีต้นทุนและควบคุมสต็อค
คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปี ขึ้นไป
 • 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • 4. มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • 5. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • 6. มีประสบการณ์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ERP
 • 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับผู้อื่น
 • 8. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • 9. มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

 • เงินเดือน
  • ตามโครงสร้างของบริษัท หรือ ตามตกลง

   • หน้าที่รับผิดชอบ
    • 1. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุน
    • 2. คำนวณต้นทุนการผลิต, ค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการการผลิต
    • 3. ควบคุมการตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นเดือน
    • 4. ควบคุมการปิดบัญชีต้นทุน และสินค้าคงเหลือ
    • 5. นำข้อมูลมาวิเคระห์ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยทั้งทางตรงและทางอ้อม

    สวัสดิการ
    • ประกันสังคม
    • ชุดฟอร์มพนักงาน
    • ห้องพักพนักงาน
    • ปรับเงินประจำปี
    • โบนัสประจำปี
    • เงินพิเศษ
    • งานเลี้ยงประจำปี
    • อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

    • สนใจสมัคร หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     • คุณรุ่งทิวา ไทยมณี
     • โทร : 044-009955 , 093-3294022
     • อีเมล์ : admin@sunrisedairy.co.th

สมัครออนไลน์

นอกจากนี้หากคุณสนใจร่วมงานกับเราในตำแหน่งอื่นๆ สามารถกรอกข้อมูลของคุณและส่งมาที่บริษัท เมื่อมีตำแหน่งงานว่างที่ตรงกับคุณสมบัติของคุณเราจะติดต่อกลับทันที

(ไฟล์แนบจะต้องเป็น : pdf | png | jpg | jpeg | pdf. File size not exceed 2 Mb.)

หมายเหตุ : นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์โดยแนบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและส่งไปที่ admin@sunrisedairy.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 044-009955, 093-3294022
ไทย