Career

บริษัท ซันไรส์แดรี่ จำกัด ดำเนินการทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมครบวงจร ประกอบด้วยฟาร์มโคนม, โรงงานแปรรูปและศูนย์กระจายสินค้า ผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นมและครีมได้แก่ นมพาสเจอไรส์,โยเกิร์ตธรรมชาติ,วิปปิ้งครีมและซาวครีมคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมภายใต้ยี่ห้อ “โยลิดา” และ “ออลลี่”
สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่ 289 หมู่ 15 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 30340 ต้องการรับสมัครพนักงานตำแหน่ง

Job Vacancies

วิศวกรไฟฟ้า
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ
 • วางแผนและทบทวนงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในโรงงานและฟาร์ม
 • วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลัง,ระบบไฟฟ้าควบคุมและ PLC
 • จัดทำ Daily check sheet และติดตามผลการบันทึกประจำวัน
 • วางแผนและติดตามงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
 • ตรวจและติดตามงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงาน
 • จัดทำคู่มือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในโรงงานและฟาร์ม
 • ออกแบบและปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลัง,ระบบไฟฟ้าควบคุมและ PLC
 • จัดทำเอกสารงานซ่อมบำรุง,คู่มือและอบรมให้ทีมงานในทีมและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อและประสานงานกับผู้รับเหมา
 • จัดทำรายการอะไหล่ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • วิเคราะห์ความเสียหายของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่ง
เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรผลิต
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน ไฟฟ้าอิเลกทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องจักรในรายการผลิตไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะภาษอังกฤษค่อนข้างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมเครื่องจักร ระบบควบคุมPLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องพาสเจอร์ไรส์ เครื่องบรรจุอัตโนมัติ เป็นต้น ให้สามารถใช้งานได้ดีปกติ จัดทำรายการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน หรือตามแผนการตรวจสอบ ประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุง หรือช่างภายนอกเพื่อปรับปรุงแก้ไข จัดทำทะเบียนเอกสารเครื่องจักร คู่มือ และพิจารณาอะไหล่สำรองที่สำคัญของเครื่องจักรประเภทต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการผลิตประจำวัน
ช่างยนต์
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบดูแล รักษา ซ่อมรถยนต์ของบริษัทฯ ทั้งหมด
ช่างซ่อมบำรุง
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน สาขาเทคนิคการผลิต
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน หรือควบคุมเครื่องจักรผลิต
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรผลิตอาหาร(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักร,อุปกรณ์ ของโรงงานและฟาร์ม ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผน PM ประจำวัน,ประจำสัปดาห์,ประจำเดือนเดือนและประจำปี
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบและจดบันทึก machine, utility ประจำวัน (Daily check)
 • ปฏิบัติงานล้างสารกรองน้ำ(Back wash) ประจำวันและส่งให้หน่วยงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบประจำวันพร้อมจดบันทึกค่า
 • ปฏิบัติงานซ่อมตามเอกสารใบแจ้งซ่อมและบันทึกข้อมูล
 • ตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้เสมอ
English